Informació Legal

Els productes oferts en aquest portal són gestionats per Formentera 4 Nòmades S.L., d'ara endavant Centre Nàutic Formentera, és una entitat mercantil dedicada a la prestació de serveis de perfeccionament en la pràctica de deporta, la cessió mitjançant preu de les instal·lacions pròpies de la societat per a la pràctica de l'esport i de la gimnàstica en general, així com la tutela, ensenyament i seguiment de cursos d'educació física, tant de forma individualitzada com en grups organitzats. També formarà part de l'objecte social la promoció d'espectacles de caràcter esportiu així com l'assistència a campionats, demostracions, simposiums, assessorament, cursos, conferències, etc. Així mateix, també formarà part de l'objecte social la venda menor de peces i articles esportius, com la venda de begudes no alcohòliques i productes alimentosos que poguessin ser coadjuvants a la pràctica de l'esport. Lloguer d'embarcacions d'esbarjo a motor i a vela. Intermediació de Comerç. Promoció, compra-venda, construcció i reforma de tot tipus d'immobles. Instal·lacions de lampisteria, electricitat, aire condicionat fred-calor. Comerç menor i a l'engròs de peces de vestir i calçat. Organització de tot tipus d'esdeveniments i excursions. Explotació de tot tipus d'hotels, hostals, apartaments així com l'explotació de bars, restaurants i tot tipus d'empreses relacionades amb la restauració. Com tal es troba degudament inscrita en el Registre Mercantil d'Eivissa, tom 169, llibre 168, foli 75, fulla IB-7504, inscripció 1ª, amb CIF B-57314353.

La citada entitat és titular de l'aplicació web que es presenta en est assetjo web i té el seu domicili social en C/Almadrava nº60, 07870 - La Savina, Formentera.

NAVEGACIÓ ANÒNIMA

De conformitat amb l'obligació prevista en l'art. 13 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, Centre Nàutic Formentera només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

a) El nom de domini del proveïdor (*PSI) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor *XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es i/o l'adreça IP. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.

b) La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

c) L'adreça d'internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels diferents bàners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que ofereixin millors resultats.

d) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

NAVEGACIÓ AMB COOKIES

La pàgina del nostre web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a) La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.

b) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, l'empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

 

CLÀUSULA L.O.P.D.

Sense perjudici del que es disposa en la nostra "Política de Confidencialitat", d'acord amb el previst en l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades personals aportades en aquest moment són incorporats a fitxers de titularitat de Centre Nàutic Formentera amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en el lloc web en qüestió, per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats en la citada web que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per mantenir-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb Centre Nàutic Formentera.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través de dita mitjana. Tals comunicacions seran fàcilment identificables per iniciar la seva denominació amb la paraula "publicitat". Qualsevol usuari registrat pugues en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a Centre Nàutic Formentera, al seu domicili social situat en C/Almadrava nº60, 07870 - La *Savina, Formentera.

ADEQUACIÓ R.G.P.D.

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor la normativa europea de protecció de dades, més coneguda com a Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades (d'ara endavant, “*RGPD”), així mateix el passat 25 de maig de 2018 aquesta normativa pas a ser de plena aplicació.

D'aquesta manera, a FORMENTERA CUATRO NOMADAS SL estem preparant-nos per assumir els nous compromisos que estableix la regulació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i així oferir-los un servei ajustat als requeriments del marc legal futur.

En aquest sentit, ens dirigim a vostè a fi de posar en el seu coneixement els canvis més importants que incorpora aquesta nova normativa Europea de Protecció de dades personals, les quals es detallen a continuació, a manera d'exemple, d'algunes de les modificacions i novetats que es *despenden de la seva aplicació:

Ampliació dels drets com a interessat o afectat proporcionats, que inclouen novetats com són el dret a l'oblit i el dret a la portabilitat de les dades,

La figura del Delegat de Protecció de Dades,

L'obligatorietat de recaptar el consentiment mitjançant acció clara o afirmativa de l'interessat,

L'aparició de noves bases legitimes que permeten els tractaments de dades, o

L'obligatorietat de comunicar els incidents de seguretat que puguin afectar als drets i llibertats dels interessats.

A FORMENTERA CUATRO NOMADAS SL li informem que seguim tractant les seves dades conforme a l'existència d'un interès legítim per part de FORMENTERA CUATRO NOMADAS SL .

A FORMENTERA CUATRO NOMADAS SL li informem que els tractaments són requerits per al correcte desenvolupament de la relació jurídica entre vostè i FORMENTERA CUATRO NOMADAS SL .

A FORMENTERA CUATRO NOMADAS SL li informem que seguim tractant les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal ALMADRAVA, 60 · LA SAVINA, 07870 FORMENTERA (ILLES BALEARS) o bé a través de correu electrònic oficina@centronauticoformentera.com. . Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 


Condicions de Reserves

 

Article 1. UTILITZACIÓ DE L'EMBARCACIÓ/VÉS-LA LLEUGERA/CATAMARÀ/TAULA DE WINDSURF/CAIAC/PADDLE SURF


L'arrendatari es compromet a no deixar manejar el llogat a altres persones, excepte les acceptades expressament per l'arrendador, en cas contrari serà d'absoluta, personal i exclusiva responsabilitat de l'arrendatari les conseqüències que d'això poguessin derivar-se, quedant absolutament declarat que qualsevol persona que manegi l'arrendat que no sigui el propi arrendatari, no queda emparada per aquest contracte. L'arrendatari haurà de cuidar l'arrendat amb la diligència d'un bon pare de família, havent de respondre de quants danys pugui produir-se per la utilització i ús de l'objecte de l'arrendament fora de les aigües de Formentera.Article 2. ESTAT DE L'EMBARCACIÓ/VÉS-LA LLEUGERA/CATAMARÀ/TAULA DE WINDSURF/CAIAC/PADDLE SURF

L'arrendatari reconeix que ha rebut l'objecte de l'arrendament en perfecte estat de marxa i neteja, havent de reintegrar-ho a la finalització de l'arrendament en les mateixes condicions en les quals ho va rebre i en la data i hora previstes de finalització de l'arrendament.


Article 3. PREU DE LLOGUER, DIPÒSIT I PROLONGACIÓ

El preu del lloguer així com el dipòsit hauran de pagar-se prèviament. En cap cas el preu del dipòsit podrà servir per a una prolongació del lloguer. En cas que l'arrendatari vulgui conservar el llogat per una termini superior al convingut inicialment, haurà d'obtenir una autorització per escrit de l'arrendador, a qui haurà de pagar l'import corresponent, ja que en un altre cas podrà ser objecte de reclamació judicial per apropiació indeguda i abús de confiança. L'arrendatari es compromet a retornar el llogat en la data i hora previstes en el contracte de lloguer. Solament la devolució del llogat en el lloc i hora convinguts per al lloguer tanca el contracte.


Article 4. PAGAMENTS

L'arrendatari es compromet a pagar a l'arrendador : A) Les quantitats corresponents a la durada del lloguer. Una quantitat addicional per relleu de l'arrendador de tota responsabilitat pels danys causats a l'embarcació/vés-la lleugera/catamarà/taula de windsurf/caiac/paddle surf i una altra pel segur individual d'accident. B) Una quantitat complementària per les despeses de trasllat o transport de l'objecte de lloguer, si aquest ha estat traslladat o transportat sense el consentiment per escrit de l'arrendador. C)Qualsevol impost, taxes o contribucions directes o indirectes que gravin les rendes, primeres, despeses o indemnitzacions previstes en els anteriors paràgrafs A) i B).D) Qualssevol multes, despeses, desemborsaments i impostos per qualsevol infracció a la legislació vigent relativa a l'ús i gaudi de l'objecte de l'arrendament, durant la vigència del present contracte, amb excepció, no obstant això, de les infraccions imputables a l'arrendador. E) Els desemborsaments que hagi d'efectuar l'arrendador per obtenir de l'arrendatari els pagaments deguts en virtut del present contracte, judicials i extrajudicials. Les quantitats degudes i no cobrades a la terminació del contracte de lloguer, reportaran a favor de l'arrendador un 20% més en concepte d'astricció. F) Les despeses que hagi d'efectuar l'arrendador per a la reparació dels danys causats a l'objecte arrendat. G) L'arrendatari no pot reclamar l'exoneració total o parcial de la seva responsabilitat per qualsevol causa amb la intenció de refusar o demorar el pagament dels imports que hagi de l'arrendador. H) Un dipòsit per l'import del doble del lloguer amb un mínim de 180€ en cas de no subscriure el segur per relleu de responsabilitat en cas de danys a l'objecte llogat. Aquesta quantitat es liquidarà al tancament del contracte.


Article 5. ASSEGURANCES

Únicament l'autoritzat per manejar l'embarcació/vés-la lleugera/catamarà/taula de windsurf/caiac/paddle surf pel tenen la qualitat d'assegurats. 1.- L'arrendatari i tot autoritzat per l'arrendador participen com a assegurats en una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil, robatori, incendi, etc., la còpia del qual queda a la disposició de l'arrendatari a la seu social de l'arrendador.2.- L'arrendatari mostra la seva conformitat amb aquesta pòlissa i es compromet a observar les seves clàusules i condicions. A més es compromet a adoptar totes les mesures necessàries per protegir els interessos de l'arrendador i de la companyia de segur de l'arrendador en cas d'accident, durant la vigència del present contracte, i en particular es compromet a : A) Informar a l'arrendador en el termini de 48 hores de qualsevol accident, robatori o incendi, fins i tot parcial, així com a les autoritats de policia de tot dany corporal i robatori o furt. B) Fer constar a la seva declaració les circumstàncies, lloc, data i hora de l'accident, nom i adreça de testimonis, nom i adreça de possibles causants o de contraris, segur contrari i nombre de pòlissa del mateix. C)Unir a aquesta declaració informi de les autoritats de marina, de la policia, guàrdia civil o del jutjat si les hi hagués. D) No discutir de cap manera la responsabilitat, ni transigir amb tercers respecte a l'accident.E) No abandonar l'embarcació/vés-la lleugera/catamarà/taula de windsurf/caiac/paddle surf sense prendre les mesures per protegir-ho i salvaguardar-ho.


Article 6. ROBATORI

L'arrendatari que no hagués acceptat el segur per relleu a l'arrendador de tota responsabilitat per danys, respondrà del robatori de l'embarcació/vés-la lleugera/catamarà/taula de windsurf/caiac/paddle surf arrendats i de danys causats a la mateixa com a conseqüència d'aquell. Si hagués acceptat el segur citat, només respondrà del robatori de l'objecte del lloguer si no hagués observat les condicions d'utilització assenyalades en l'article 1 d'aquest contracte.Article 7. ENTRETENIMENT I REPARACIONS

El desgast normal de l'objecte d'arrendament ho assumeix l'arrendador. En cas de ser necessàries reparacions en l'arrendat, sempre seran efectuades per l'arrendador, sent responsabilitat de l'arrendatari qualsevol reparació o manteniment efectuat sense consentiment de l'arrendador. L'arrendador no serà responsable en cas de lesions corporals o danys materials ocasionats per defecte de construcció o de reparacions anteriors.


Article 8. GASOLINA I OLI

La gasolina queda a càrrec del client. L'arrendatari, en cas de lloguers perllongats, haurà de revisar constantment els nivells d'oli, havent de presentar les factures corresponents per obtenir el seu reemborsament.


Article 9. RESPONSABILITAT

L'arrendatari o els conductors expressament permesos per aquest contracte respondran penalment a les infraccions comeses per ells durant l'ús de l'arrendat, conforme al Codi Penal, i legislació nacional, autonòmica i municipal de navegació i ús d'aquestes embarcacions, i altra normativa vigent.


Article 10. VALIDESA DEL CONTRACTE

Qualsevol modificació de les clàusules i condicions del present contracte, haurà de constar expressament per escrit sense la qual cosa quedarà nul·la i sense efecte.


Article 11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

El present contracte es regirà i serà interpretat conforme a les lleis espanyoles, sent competents els Jutjats i Tribunals d'Eivissa i Formentera per conèixer de les diferències que se suscitin amb motiu d'aquest contracte entre l'arrendador i l'arrendatari, renunciant les parts al fur i jurisdicció que pogués correspondre'ls.

Article 12. CONDICIONS DE PAGAMENT

A) S'entendrà com a reserva confirmada en abonar el 100% de l'import del lloguer. Si la targeta/banc rebutja el pagament s'entendrà com no reservada.

B) En les embarcacions on no estigui inclòs el pagament del combustible, quedarà pendent el pagament d'aquest, que s'efectuarà en retornar l'embarcació

C) No cal dipositar cap fiança. Recollim les dades de la targeta i, si en retornar l'embarcació tot està correcte, procedirem a l'eliminació de les dades com així ho estipula la Llei de Protecció de Dades.


Article 13. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

A) Si la cancel·lació es produeix amb més de 30 dies d'antelació a la data d'entrada, el 10% de l'import anticipat en efectuar la seva reserva (l'establiment retornarà al client el 90% de l'import anticipat).

B) Si la cancel·lació es produeix entre 30 i 10 dies d'antelació, el 30% de l'import anticipat en efectuar la seva reserva (l'establiment retornarà al client el 70% de l'import anticipat).

C) Amb menys de 10 dies d'antelació, el 50% de l'import anticipat en efectuar la seva reserva (és a dir, l'establiment retornarà el 50% de l'import anticipat).

Article 14. CANCEL·LACIONS IMPUTABLES A FORMENTERA 4 NÒMADES S.L.

A) En cas de cancel·lació per part de Formentera 4 Nòmades S.L., l'empresa retornarà al client el 100% de l'import anticipat, donant-se aquest per satisfet i renunciant a qualsevol altra indemnització.


Article 15. CANCEL·LACIONS PER TEMPORAL

A) En cas que les condicions climatològiques no siguin aptes per a la navegació perquè suposin un risc per a la integritat física del client, tindrà dret a triar entre dues opcions : 

  1. Canviar el dia de la reserva per un altre dia disponible.
  2. La devolució de l'import anticipat de la reserva.
B) Els responsables de les embarcacions de Formentera 4 Nòmades S.L., seran els que decideixin si les condicions de la mar són aptes o no per a la navegació segura.